تبلیغات
 اخبار سونیک - قرار شوم قسمت ششم
نری ادامه کشتمت
I KILL YOU
همه به طبقه بالا رفتند اما مفلیس هم منتظر انها بود
من:از سر راهم برو کنار
مفلیس کریستالی عروسکی:هیچ راهی برای رفتن نداری.نه راه پس نه راه پیش
من:همه اماده شید
مفلیس کریستالی عروسکی:بگیریدشون
جنگ دو گروه شروع شد (من=مفلیس-سونی و سونی رباتی=دارک و سوپر سونیک باقی=نیمه های رباتی)
متال سونیک به سمت مفلیس دوید اما سه تا ربات قدیمی راهش رو صد کردن
متال سونیک پرید رو ناکلز رباتی و باعث از دست دادن تعادلش شد بعد سر تیلز رباتی رو گرفت و محکم کوبید به میزی که در کنارش بود
میز شکست و تیلز رباتی از کار افتاد
سونیک رباتی با سمت متال سونیک دوید اما متال سونیک که انتظار حمله را داشت جاخالی داد و سونیک رباتی پایش به تیکه های چوب صندلی گیر کرد
و افتاد رو تیلز رباتی
ناگهان مفلیس از پشت با میله کوبید تو سر متال سونیک
متال سونیک تعادلش را از دست داد اما مفلیس او را گرفت
سپس سرش را محکم به دیوار کوبید و باعث شد متال سونیک موقتی از کار بیوفته
سونی و سونی رباتی درگیر با دارک سونیک و سوپر سونیک رباتی بودن
مفلیس از موقعیت استفاده کرد و با یه ضربه هردو را نقش زمین کرد 
دارک و سوپر سونیک هم اون دو را روی زمین نگه داشتند
مفلیس با تبری در دست بالای سر انها ایستاده بود
سونی رباتی:نه..خواهش میکنم این کار رو نکن
مفلیس کریستالی عروسکی:متعسفانه باید تقاص پس بدی .نه فقط تو بلکه همه شما
هر دو سونی چشم هایشان را بستند.مفلیس کریستالی تبر را برد بالا و با تمام قدرت اورد پایین
چند لحظه بعد تنها صدایی که شنیده شد صدای برخورد تبر با یه جسم اهنی بود
سونی:متال !
متال سونیک در حالی که به دست قطع شدش که روی زمین افتاده بود نگاه میکرد 
گفت:نجاتتون به اندازه یه دست خرج داشت
مفلیس تبرش را برداشت و اماده برای حمله شد 
مفلیس:تو فقط جلوی یه ضربه رو گرفتی اما ضربه های بعدی هم در کار هست
ناگهان صدایی توجهش را جلب کرد
استرایک:تسلیم شو مفلیس 
مفلیس بدون اینکه برگردد و به پشت سرش نگاه کند:چرا باید تسلیم بشم
مکس:همه رباتا از کار افتادن 
مفلیس:من به اونا نیازی ندارم
متال سونیک:چرا نیاز داری چون اگه اونا نباشن تو فقط یه عروسک خیمه شب بازی هستی
همیشه اونا رو میترسونی در حالی که بدون اونا تو هیچی نیستی
مفلیس:هاهاها منو دست کم گرفتید
اروم رو هوا بلند شد
جوبیس و انتونیو به سمتش دویدن اما مفلیس با یه حرکت دست باعث پرت شدن اونا به عقب شد
متال سونیک با دست سالمش دارک و سوپر سونیک رباتی را کنار زد
سونی:دستت ...
بعد با ناراحتی متال سونیک را بغل کرد
متال سونیک:فقط یه دست بود
سونی رباتی:اما چطور؟چرا این رباتا از کار افتادن 
متال سونیک دستش را بالای سر رباتا نگه داشت و چیزی را گرفت
نخ
متال سونیک:اینا هم شدن عروسک خیمه شب بازی
متال سونیک برگشت به سمت مفلیس 
مفلیس کریستالی عروسکی:هاهاهاها
.............................................................
این قسمت یه مقدار بد در اومد
نظر فراموش نشه

تاریخ : دوشنبه 22 تیر 1394 | 07:34 ب.ظ | نویسنده : متال سونیک | نظرات

  • paper | پایگاه صنعتی | سمینار نیوز